Regulamin serwisu Lewica.pl

Komentarze i konta użytkowników

 1. Komentarze na forum Lewica.pl zamieszać mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Ich rejestracja jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Jedna osoba bądź użytkownicy jednego adresu mailowego mają prawo do rejestracji  wyłącznie jednej nazwy-konta użytkownika (nicka).
 3. Zabronione jest rejestrowanie nicków bliźniaczo podobnych graficznie do nazw innych użytkowników lub w inny sposób utrudniających identyfikację danego użytkownika. Niedozwolone jest rejestrowanie nazw, które wyrażają pochlebny stosunek do ideologii nazistowskiej lub faszystowskiej. Zabronione jest używanie w tym kontekście określeń odwołujących się do różnych form ksenofobii, a także określeń obelżywych w stosunku do ideologii lewicowej.
 4. Komentarze publikowane na forum Lewica.pl podlegają moderacji. Może ona mieć charakter prewencyjny bądź następczy w zależności od decyzji redakcji.
 5. Lewica.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników oraz może je usunąć na żądanie osób nimi pokrzywdzonych.
 6. Zabrania się publikowania komentarzy obraźliwych w stosunku do pozostałych użytkowników. Niedozwolone jest również publikowanie treści wyrażających pochwałę dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, narodowościowe, religijne, orientację seksualną, płeć bądź usytuowanie ekonomiczne. Surowo zabronione jest propagowanie treści radykalnie prawicowych, a zwłaszcza nazistowskich i faszystowskich.
 7. Usunięciu w procesie moderacji podlegać mogą również komentarze będące w całości treścią skopiowaną z innych źródeł, linkami do innych stron bądź materiałami promocyjnymi i reklamowymi.
 8. Zabronione jest oskarżanie w komentarzach w bezpodstawny sposób lewicowych działaczy i organizacji o łamanie prawa.
 9. Zabronione jest wielokrotne publikowanie komentarzy tej samej treści, odwołujących się do sposobu moderacji, a także napastliwych w stosunku do członków kolektywu redakcyjnego i blogerów Lewica.pl. Użytkownicy są również proszeni o publikowanie komentarzy zgodnych z „unikania wulgaryzmów”. zasadami poprawnej polszczyzny i unikanie wulgaryzmów.
 10. Wielokrotne bądź uporczywe naruszanie zasad regulaminu upoważnia administratorów Lewica.pl do likwidacji konta danego użytkownika bez ostrzeżenia. Konto może być usunięte w ramach tej procedury również w przypadku, gdy użytkownik w okresie 12 miesięcy nie opublikuje żadnego komentarza.
 11. Moderatorzy forum Lewica.pl mają prawo do samodzielnej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu w celu blokowania treści sprzecznych z elementarnymi wartościami serwisu.

  Blogi

 12. Na Lewica.pl funkcjonują autorskie blogi. Publikowane na nich treści wyrażają osobiste poglądy ich autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji serwisu. Odpowiedzialność za treści publikowane na blogach ponoszą ich autorzy.
 13. Prowadzenie bloga na Lewica.pl nie jest równoznaczne z przynależnością do redakcji oraz nie nadaje jego autorowi uprawnień jej członków.
 14. O prawo do prowadzenia bloga na Lewica.pl ma prawo ubiegać się każdy na bazie umotywowanej prośby skierowanej do redakcji. Warunkiem otrzymania tego uprawnienia jest uzyskanie zgody kolektywu redakcyjnego. Oznacza ją przegłosowanie tej kwestii w ramach głosowania redakcyjnego. Głosowanie to musi trwać przynajmniej 7 dni. Za przyznaniem bloga głosować musi przynajmniej 5 członków kolektywu redakcyjnego i przewaga zwolenników tej decyzji musi wynosić minimum 3 głosy.
 15. Obsługa blogów odbywa się za pomocą panelu administracyjnego blogera, który nie zawiera wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego redaktorów serwisu.
 16. Blog może zostać zamknięty lub usunięty na prośbę jego autora lub z powodu uporczywego naruszania zasad i wartości serwisu zgodnych z wytycznymi odnoszącymi się do autorów komentarzy na forum Lewica.pl. Zamknięciu ulec może również w przypadku, gdy użytkownik przez 12 miesięcy nie opublikuje na nim żadnego wpisu.

  Redakcja

 17. Kontakt z redakcją Lewica.pl odbywa się za pomocą adresu mailowego redakcji oraz formularzy dostępnych na stronie. Redaktorzy są upoważnieni do reprezentacji serwisu również w korespondencji indywidualnej w przypadku poinformowania o tym pozostałych członków kolektywu.
 18. Członkowie redakcji utrzymują wzajemne kontakty za pośrednictwem różnych dróg komunikacji sieciowej. Głównym miejscem redakcyjnych dyskusji jest lista mailingowa lewicapl@googlegroups.com, na którą każdy nowy redaktor jest automatycznie wpisywany. Maile na listę przesyłane są w formie zwykłego tekstu, bez formatowania utrudniającego odbiór poczty na skrzynkach używanych przez innych członków redakcji.
 19. Redaktorom przysługują równe prawa, w tym zwłaszcza równe prawo do głosu w kwestii decyzji podejmowanych przez kolektyw. Funkcje oraz tytuły redaktorów mają znaczenie funkcjonalne, symboliczne bądź honorowe i nie nakładają na żadnego z nich obowiązku podległości względem pozostałych. Każdemu z członków przysługują uprawnienia administratora strony. Dokładny podział zadań wynika z wewnętrznych ustaleń redakcyjnych wynikających ze wspólnych decyzji podejmowanych w koleżeńskiej atmosferze.
 20. Redaktorzy są zobligowani do poprawiania błędów dostrzeżonych w materiałach wprowadzonych przez pozostałych członków kolektywu. W przypadku ingerencji w treści merytoryczne obowiązkiem jest poinformowanie ich o tym działaniu.
 21. Decyzje podejmowane przez kolektyw redakcyjny mają charakter demokratyczny i odbywają się w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów pozytywnych i przeciw, wynik głosowania jest negatywny. Głosowanie może być zakończone przed czasem w przypadku, gdy połowa członków redakcji jednomyślnie odda głos „za” lub „przeciw”.
 22. W sprawach mniej istotnych redakcja może odstąpić od procedury głosowania. Odstępstwa te nie mogą dotyczyć przyznawania członkostwa w kolektywie bądź prawa do prowadzenia bloga na łamach serwisu. W sprawach kluczowych dla jego działalności głosowania powinny trwać przynajmniej 7 dni. Obejmuje to np. zmianę layoutu bądź innej, poważnej przebudowy układu serwisu. Aby były ważne, udział w tych głosowaniach musi wziąć przynajmniej 7 osób.
 23. Podstawowym zbiorem zasad funkcjonowania redakcji oprócz tych określonych w niniejszym regulaminie są wewnętrzne ustalenia i zwyczaje kolektywu redakcyjnego.
 24. Kolektyw w drodze wewnętrznych ustaleń określa upoważnienia dla osób odpowiedzialnych za poszczególne działy tematyczne oraz inne zadania związane z bieżącą działalnością redakcji. Zaleca się wyznaczenie spośród członków kolektywu stałej osoby bądź osób odpowiedzialnych za prowadzenie kont serwisu na portalach-sieciach społecznościowych. Sposób obsługi tych kont ustalany jest w ramach wewnętrznych ustaleń.
 25. Miejscem głosowań redakcji oraz obsługi serwisu jest panel administracyjny redaktorów.
 26. Członkiem redakcji może zostać dowolna osoba rekomendowana przez członka kolektywu redakcyjnego. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego członka redakcji trwa 10 dni i aby było ważne, głos pozytywny musi oddać w nim przynajmniej 7 osób. Rekomendowany może zostać każdy, kto opublikuje na łamach serwisu przynajmniej 15 tekstów informacyjnych bądź 5 artykułów w dowolnym dziale. Jeden artykuł jest równoważny 3 tekstom informacyjnym. Osoba kandydująca do grona redakcyjnego jest zobligowana do podania do wiadomości członków kolektywu informacji na swój temat oraz udzielania odpowiedzi na dodatkowe pytania w tej sprawie.
 27. Członkowie redakcji nie mają prawa obrażać innych członków redakcji, głosić poglądów prawicowych oraz samowolnie usuwać bądź ukrywać tekstów bez podania do wiadomości pozostałych członków kolektywu przyczyn tego działania.
 28. Każdy z redaktorów ma prawo otworzyć głosowanie w sprawie usunięcia z kolektywu innej osoby, jeżeli uzna, że uporczywie łamie ona postanowienia niniejszego regulaminu. Głosowanie takie musi trwać przynajmniej 7 dni i aby było ważne, głosować musi w nim minimum 7 członków redakcji.
 29. Redaktorzy, którzy nie uczestniczą w bieżącej pracy redakcyjnej przez 3 miesiące mogą być usunięci z kolektywu bez uprzedzenia w tej sprawie. Redakcja ma prawo odstąpić od tej zasady oraz przywrócić do swojego składu te osoby.
 30. Każdy członek redakcji ma prawo do edytowania kalendarium. W przypadku ukrywania lub usuwania wydarzeń należy o tym poinformować pozostałych członków redakcji (uzasadnić). 31. Redakcja ma prawo zamieszczać na łamach serwisu oraz jego kont na portalach-sieciach społecznościowych sondy opiniujące czytelników Lewica.pl. W sprawie umieszczenia sondy musi być przeprowadzone głosowanie. Osoba zmieniająca sondę ma obowiązek spisania wyników poprzedniej i umieszczenia ich na portalu w stosownym materiale informacyjnym. Zaleca się, aby sondom towarzyszyły również odpowiednie wiadomości, przybliżające ich przedmiot czytelnikom, podlinkowane pod sondą.
 31. Podstawowe zasady edycji i publikacji tekstów określane są w drodze wewnętrznych ustaleń oraz zwyczajów redakcyjnych. Preferowaną formą jest utworzenie kolejki tekstów oczekujących na publikację, za której ułożenie odpowiadają redaktorzy odpowiedzialni za działy tematyczne. Informacje o stanie kolejki powinny być przez nich na bieżąco udzielane pozostałym członkom kolektywu. 33. W tekstach informacji wyróżnione (wyboldowane) powinny być pojawiające się w nich po raz pierwszy imiona bądź nazwiska. Cytaty oznaczane są kursywą. W przypadku publikacji zdjęć konieczne jest podanie ich źródła bądź autora. Osoba wprowadzająca ilustracje do tekstu na własną rękę ponosi odpowiedzialność za nie w kontekście praw autorskich. Podczas wprowadzania artykułów i tekstów informacyjnych zaleca się wyszukiwanie w serwisie tekstów o podobnej tematyce i umieszczanie odnośników do nich.
 32. Nie kopiujemy informacji z innych portali lub jakichkolwiek innych mediów internetowych. Możemy natomiast dokonywać skrótów, kompilować lub rozszerzać teksty pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Nie podajemy źródeł, z jakich zostały zaczerpnięte informacje. Na źródła można powoływać się w treści informacji oraz w komentarzu.
 33. Publikacja tekstu na łamach Lewica.pl zależy od wyniku głosowania redakcyjnego. Głosowania tego rodzaju powinny trwać przynajmniej 3 dni. Aby były ważne, udział wziąć w nich musi przynajmniej 3 członków kolektywu. W przypadku tekstów dotyczących bieżących i nagłych wydarzeń głosowanie można skrócić do 24 godzin. Głosowania na temat tekstów dłuższych aniżeli 15 tys. znaków ze spacjami włącznie muszą trwać przynajmniej 5 dni.
 34. Redakcja może wydawać oświadczenia. Oświadczenie musi zostać przyjęte przez kolektyw większością 2/3 głosów. Głosowanie trwa 48 godzin, w przypadkach szczególnie pilnych 24 godziny.

  Zasady nadsyłania i wykorzystywania materiałów na Lewica.pl

 35. Wysłanie informacji bądź artykułu w celu publikacji w dowolnym dziale tematycznym Lewica.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w tym regulaminie.
 36. Materiały publikowane pierwotnie na Lewica.pl funkcjonują na bazie wolnej licencji i mogą być wykorzystywane w jej ramach w przypadku uprzedniego powiadomienia o tym zamiarze redakcji serwisu. Punkt ten nie dotyczy materiałów będących przedrukami z innych źródeł, publikowanymi na łamach Lewica.pl.
 37. Osoby nadsyłające informacje oraz artykuły ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść oraz prawo do ich publikowania na Lewica.pl.
 38. Redakcja nie przyjmuje tekstów anonimowych. Osoby pragnące zachować anonimowość mogą podpisać swoje teksty zmienionym imieniem i nazwiskiem.
 39. Redakcja przyjmuje materiały przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną. Preferowaną formą wysyłania artykułów jest kontakt mailowy za pomocą adresu podanego na stronie. Artykuły powinny być zapisane w formatach .doc lub .odt, czcionką Times New Roman lub Arial, wielkość 12, interlinia 1,5. Pliki w formacie .pdf bądź materiały nieczytelne nie będą przyjmowane przez redakcję. Nadsyłane materiały powinny mieć od 3 do 45 tys. znaków ze spacjami włącznie oraz muszą być opatrzone tytułem.
 40. Preferowaną drogą wysyłania materiałów do działów informacyjnych na Lewica.pl jest formularz dostępny na stronie. Tekst takiej wiadomości powinien mieć długość od 600 do 2,5 tys. znaków ze spacjami włącznie. Tytuł wiadomości powinien określać miasto, region lub państwo adekwatne dla treści informacji oraz w zwięzły sposób streszczać charakter informacji (np. Warszawa: Kolejna udana akcja lokatorów albo Niemcy: SPD wygrywa wybory parlamentarne). Powinien mieć on możliwie obiektywny charakter z zastrzeżeniem specyfiki lewicowego portalu informacyjnego. Nie może zawierać osobistych opinii autora informacji. Miejscem na te ostatnie jest odautorski komentarz, którego treść może zostać załączona osobno do tekstu informacyjnego. Redakcja nie ma obowiązku zamieszczenia takiego komentarza, jest to forma dedykowana przede wszystkim członkom kolektywu redakcyjnego.
 41. Materiały przesyłane w celu publikacji na Lewica.pl powinny być pisane w poszanowaniu zasad gramatyki języka polskiego. Redakcja nie publikuje zazwyczaj materiałów obcojęzycznych. Autorzy publikacji proszeni są o stosowanie odpowiedniego stylu, innego od poziomu mediów tabloidowych, wolnego od wulgaryzmów oraz zbytniej ilości wyrażeń języka potocznego.
 42. Redakcja nie publikuje oświadczeń organizacji i partii politycznych.
 43. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w materiałach publikowanych na Lewica.pl bez podania powodu.
 44. Redakcja ma prawo nie usunąć tekstu opublikowanego w serwisie nawet na żądanie nadsyłającej go osoby.
 45. Osoby nadsyłające zdjęcia lub ilustracje w celu publikowania ich na łamach serwisu ponoszą odpowiedzialność za nie w kontekście praw autorskich

  Inne

 46. Na stronie Lewica.pl zamieszczane są banery różnych stron internetowych. Zabronione jest zamieszczenie banerów partii politycznych, ich młodzieżówek oraz innych grup politycznych. Propozycja baneru zgłaszana jest na listę redakcyjną. W przypadku banerów obowiązuje taka sama procedura, jak w przypadku tekstów publicystycznych.
 47. Regulamin może być poddany zmianom w ramach głosowania redakcyjnego trwającego 10 dni. Za zmianą opowiedzieć musi się przynajmniej 7 członków kolektywu redakcyjnego.
 48. Zakończenie funkcjonowania serwisu możliwe jest wyłącznie w drodze głosowania trwającego minimum 10 dni, w którym połowa składu redakcji opowie się za zakończeniem działalności serwisu. Tymczasowe zawieszenie działalności strony nie jest równoznaczne z zaprzestaniem jej działalności.