lewica.pl

Ukraina: Radziecka konstytucja Związku Republik Ludowych

[2014-06-27 15:41:20]

26 czerwca w Doniecku uchwalony został „Akt konstytucyjny o powstaniu Związku Republik Ludowych”, w skład którego wchodzą doniecka i ługańska republiki ludowe. Konstytucja nowego związku zakłada udział systemu rad w wyłanianiu władzy ustawodawczej.

Związek Republik Ludowych (ZRL) zdefiniowany został jako „demokratyczne, konfederacyjne państwo prawne”. Zgodnie z konstytucją, członkowie parlamentu związkowego pochodzić będą z dwóch grup: jedną trzecią deputowanych delegują republikańskie organy ustawodawcze, zaś pozostałą część parlamentu stanowić będą „przedstawiciele deputowanych rad lokalnych i (lub) kolektywów pracowniczych przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji”. Taka formuła ustrojowa nowego państwa jest odpowiedzią na postulaty programowe kierowanej przez lidera Pospolitego Ruszenia Donbasu Pawła Gubariewa partii „Noworosja”.

Akt konstytucyjny ZRL reguluje zagadnienia techniczne związane z funkcjonowaniem konfederacji, nie odnosząc się bardziej szczegółowo do kwestii aksjologicznych. Zostały tylko nakreślone ogólnie cele państwa: „zabezpieczenie podstawowych praw i swobód człowieka i obywatela” oraz „realizacja uzgodnionej polityki społecznej nakierowanej na stworzenie warunków zabezpieczających godne życie”. W sferze społeczno-gospodarczej dokument stwierdza, iż „uznaje się i chroni wszystkie formy własności, równe prawa i gwarancje dla podmiotów gospodarczych o dowolnych formach organizacyjno-prawnych”.

Wspólne sfery podlegające władzom związkowym to system walutowy, przestrzeń ekonomiczna i rynek, system podatkowy oraz obronność. Związkowymi organami władzy mają być parlament i rząd, nie jest przewidziana wspólna głowa państwa. Związek Republik Ludowych został ogłoszony strefą bezatomową. Każdy z członów konfederacji będzie miał prawo weta w związkowym parlamencie.

Ponieważ ZRL pozostaje w fazie budowy i jest „otwarty dla innych państw, które podzielają wspólne wartości”, nie zostało określone miasto stołeczne. - Jeśli będzie rozpatrywana ta kwestia, to myślę, że Kijów by nam pasował – zapowiedział jednak spiker związkowego parlamentu Oleg Cariow, lider Frontu Ludowego.

Cariow podkreślił, że republiki doniecka i ługańska stanowią zaledwie trzon planowanego na terenie Ukrainy nowego państwa. - Otwarcie dążymy do tego, żeby dołączały do nas nowe regiony. Chcę dodać, że to będzie ludowa republika, uwolnimy się od oligarchów i damy swobodę regionom – zapowiedział.

Dodał, że związkowe państwo oficjalnie nie przyjęło na razie historycznej dla obszaru Południowego-Wschodu Ukrainy nazwy Noworosja. - Bardzo podoba się nam nazwa Noworosja, ale ona jest zbyt szumna dla dwóch republik. Jeśli przyłączą się do nas inne regiony Południowego-Wschodu, to Związek Ludowych Republik być może wróci do tej nazwy – wyjaśnił.

Doniecka i ługańska republika ludowa zostały proklamowane 7 kwietnia 2014 r., wciąż pozostają nieuznane przez władze w Kijowie i toczą walki w obronie niepodległości. 23 czerwca odbyła się jednak pierwsza tura konsultacji pokojowych z udziałem przedstawicieli Kijowa i Doniecka/Ługańska.

Proces tworzenia konfederacyjnego państwa rozpoczął się 24 maja, gdy w Doniecku podpisana została deklaracja „O powstaniu Związku Republik Ludowych”. Powołano wówczas Radę Związku, do której weszli Oleg Cariow, Walerij Bołotow i Alieksiej Kariakin z Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) oraz Paweł Gubariew, Denis Puszilin i Aleksandr Borodaj z Donieckiej Republiki Ludowej (DRL).

Rada opracowała projekt Aktu konstytucyjnego, który przed ostatecznym zatwierdzeniem przez związkowy parlament został uchwalony 24 czerwca przez Radę Najwyższą DRL, zaś 25 czerwca przez parlament ŁRL. Dokument zawiera obecnie 20 artykułów i ma być jeszcze rozbudowany w toku dalszych prac konstytucyjnych.

Jacek C. Kamiński