Katalog

Kategoria: społeczeństwo, podkategoria: mniejszości religijne


Bahaici
Strona Wspólnoty Bahai w Polsce. To najmłodza religia monoteistyczna na świecie.
http://134.34.57.91/sites/index.php?id=545&L=3


Bractwo Kapłańskie św. Piusa
Strona polskich integrystów. Arcybiskup Marcel Lefebvre , w roku 1988 bez zgody papieża, powołując się na zasadę jurysdykcji zastępczej, wyświęcił czterech biskupów. Odmówił zaakceptowania reform Soboru Watykańskiego II, pociągając za sobą innych, równie konserwatywnych księży francuskich. Wkrótce powstało tradycjonalistyczne seminarium Lefebvre’a w Ecône, a jego niechęć do koncepcji Kościoła po Soborze (ekumenizm i odnowiona liturgia) spowodowała konflikt z Watykanem. Ruch integrystyczny rozwijał się mimo braku akceptacji ze strony Stolicy Apostolskiej. Nie mógł z nim dojść do kompromisu ani papież Paweł VI, ani papież Jan Paweł II.
www.piusX.org.pl/


Centrum Misji i Ewengelizacji
Strona Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego)
www.cme.org.pl


Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Strona wyższej uczelni kształcącej duchownych wielu wyznań chrześcijańskich.
www.chat.edu.pl


Grupa Inicjatywna Wolnego Kościoła Reformowanego
Grupa Inicjatywna kościoła założonego przez pastora Ernesta Ivanovsa. Należy do Centrum Progresywnego Chrześcijaństwa.
reformaci.w.interia.pl


Jednota
"Choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Wiele uwagi poświęca problematyce ekumenicznej - zarówno krajowej, jak i zagranicznej."
www.jednota.pl


Katolicki Kościół Mariawitów
Wspólnota religijna powstała w 1935 r. w wyniku rozłamu w mariawityzmie, z siedzibą w Felicjanowie.
groups.msn.com/mariawita/_whatsnew.msnw


Kościół "Miecz Ducha" w Kaliszu
"Kościół Chrześcijański "Miecz Ducha" jest kościołem ponaddenominacyjnym, wyznającym "prawdy fundamentalne", które nie są wymysłem człowieka, ale prawdami zakorzenionymi w Słowie Bożym."
www.mieczducha.pl


Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
"Obierając oficjalną nazwę naszego Kościoła, sięgnęliśmy z rozmysłem po to zacne imię. Staramy się bowiem - a nasza doktryna jest tego faktu potwierdzeniem - nawiązywać do wzorców pierwotnego chrześcijaństwa apostolskiego, w wierze i w życiu. Dlatego przyjęliśmy i staramy się wyżywać proste, biblijne zasady wiary oparte wyłącznie na Piśmie Świętym, które uznajemy za jedyne autorytatywne źródło objawienia Bożego, jedyny miernik sprawiedliwego i pobożnego życia. Przyjęliśmy i wyznajemy tylko te nauki i praktyki religijne, które są wyraźnie wskazane w nauce Słowa Bożego i w przykładzie pierwszych chrześcijan. Wszelkie późniejsze zmiany, jakie zaszły w kościele chrześcijańskim, wraz z Tradycją, uznajemy za poważne uchybienie wobec nauki biblijnej i nie przyjmujemy ich."
www.kchds.pl


Kościół Chrześcijański "Nowe Przymierze"
ościół Chrześcijański "Nowe Przymierze" jest jednym z kilku protestanckich Kościołów w Gdyni. Został on zarejestrowany w 1996 roku (jako Kościół chrześcijański). Od tego czasu nieprzerwanie działa na terenie Trójmiasta, przekazując jak ważne dla każdego - bez względu na wiek - jest oddanie swego życia Bogu. Członkowie Kościoła organizują chrześcijańskie festyny, imprezy w domach dziecka, w szpitalach dziecięcych, prowadzą działalność wśród młodzieży. W Kościele działa również znany już zespół Chwalmy Pana.
www.kcnp.org


Kościół Chrześcijański "Wieczernik"
Kościół Chrześcijański "Wieczernik" jest w kategoriach prawnych dobrowolnym związkiem wyznaniowym składającym się z wierzących chrześcijan, uznających zasady wiary ustanowione w Piśmie Świętym, a stanowiącym związek autonomicznych wspólnot i innych kościelnych jednostek organizacyjnych.
www.wieczernik.pl


Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Oficjalna witryna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
www.luteranie.pl


Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Jedna z istniejących w Polsce wspólnot protestanckich.
free.polbox.pl/d/danjablo/kosciol.html/


Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Polskie odgałęzienie międzynarodowej wspólnoty mormońskiej.
www.mormoni.pl


Kościół Nowoapostolski
"Kościół Nowoapostolski uważa za oczywiste, że wierni wypełniają swoje obywatelskie obowiązki według słów Jezusa: "Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi..." Każdy Nowoapostolski chrześcijanin może być aktywny w życiu publicznym."
www.nak.org.pl


Kościół Polskokatolicki
Oficjalna strona Kościoła Polskokatolickiego.
www.polskokatolicki.pl


Kościół Wang w Karpaczu
Strona przedstawiająca historię ewangelickiego kościoła Wang pochodzącego z Norwegii (przełom XII i XIII wieku) a sprowadzonego do Karpacza przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV w 1842 roku.
www.sponsor.com.pl/wang/


Kościół Wolnych Chrześcijan w RP
"Wolni Chrześcijanie przynależą do radykalnego skrzydła Reformacji protestanckiej i wraz z innymi kościołami Reformacji wyznają, że podstawą naszej wiary jest jedynie Pismo Święte (sola scriptura), nasze zbawienie jest wyłącznie z łaski (sola gratia) i osiągane jest wyłącznie przez wiarę (sola fidae)."
www.kwch.gf.pl


Kościół Zielonoświątkowy w Polsce
Polska grupa międzynarodowej organizacji kościołów zielonoświątkowych.
www.kz.pl


Luterańska Organizacja Sportowa
Strona Luterańskiej Organizacji Sportowej, stowaryszenia krzewiącego sport wśród młodych ewangelików.
www.los-w-rp.com


Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny
Polska sekcja międzynarodowej organizacji wyznaniowej odwołującej się do hinduizmu.
www.harekryszna.pl


Parafia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów p.w. św. Franciszka z Asyżu
Strona łódzkiej parafii Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.
www.mariawita.lodz.pl


Polska Rada Ekumeniczna
Polska Rada Ekumeniczna, zwana dalej Radą, jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych, działających na obszarze Państwa Polskiego. Rada pielęgnuje polskie tradycje ekumeniczne, nawiązując do tego nurtu polskiej tradycji, który opowiada się za wolnością, równouprawnieniem i wzajemnym poszanowaniem wyznań. Rada troszczy się o umacnianie atmosfery duchowej sprzyjającej jedności chrześcijan w myśl arcykapłańskiej modlitwy Pana Kościoła „aby wszyscy byli jedno" /Ew. św. Jana 17,21/ oraz zgodnie z zasadami światowego ruchu ekumenicznego.
www.pre.pl


Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Strona internetowa Kościoła Prawosławnego.
www.orthodox.pl


Przegląd Prawosławny
Pismo społeczności prawosławnej.
www.pporthodoxia.com.pl


Rodzimy Kościół Polski
"Rodzimy Kościół Polski jest wyznaniem neopogańskim, nawiązującym do przedchrześcijańskiej religii Słowian".
www.r-k-p.prv.pl


Starokatolicki Kościół Mariawitów
Oficjalna strona Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.
www.mariawita.pl


Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej
"Stowarzyszenie jest wspólnotą szyicką pozostającą w łączności duchowej z innymi wspólnotami szyickimi w świecie, w szczególności z szyitami żyjącymi w Islamskiej Republice Iranu. Ruch szyicki opiera swe nauki na Koranie, Sunnie, i wskazaniach szyickich Imamów."
www.republika.pl/rberger/


Świecki Ruch Misyjny "Epifania"
"W swej misji niezależny i wolny od jakichkolwiek wpływów, lecz zobowiązany wobec Boga, w takim stopniu w jakim rozumie Jego Słowo, do wyjaśniania i bronienia Boskiego Planu, szczególnie w odniesieniu do Boskiego charakteru, okupowej ofiary Chrystusa, Jego Epifanii (czasu objawienia się) i Bazylei (Królestwa), oraz posługi wobec wybranych obecnie a niewybranych w Jego Tysiącletnim Pośredniczącym Panowaniu."
www.epifania.pl


Towarzystwo Biblijne w Polsce
Cele działalności Towarzystwa Biblijnego określono następująco: tłumaczenie Pisma Świętego na język polski i inne języki,wydawanie drukiem w różnych przekładach,rozpowszechnianie i pobudzanie do jego czytania w Kościele, rodzinie i wśród najszerszych kręgów polskiego społeczeństwa.
www.tb.org.pl


Wspólnota Chrześcijańska
Protestancka wspólnota z Wrocławia.
dlaczego.jezus.pl


Wspólnota Dzogczen w Polsce
Wspólnota Dzogczen jest społecznością osób praktykujących nauki dzogczen w linii przekazu Czogjala Namkhai Norbu Rinpoczego. Wspólnota zrzesza praktykujących w różnych krajach - w Polsce zarejestrowana jest jako związek wyznaniowy, Wspólnota Dzog-Czen w Polsce.
www.dzogczen.pl


Wspólnota żydowska
Strona społeczności żydowskiej w Polsce
www.jewish.org.pl/


Wybrane strony internetowe poświęcone kościołom protestanckim
"Prezentujemy wybrane strony internetowe poświęcone kościołom protestanckim. Choć nie identyfikujemy się ze wszystkimi treściami, które są w nich prezentowane, zamieszczamy je w celu krzewienia wiary w Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nie oglądając się na przynależność wyznaniową. Serwisy te zawierają w naszej ocenie treści wywyższające Chrystusa i budujące wiarę."
www.chrystus.pl/serwisy/k_p.htm


Zbór Ewangelicko-Baptystyczny w Katowicach
Baptystyczna wspólnota wyznaniowa działająca na terenie Katowic.
www.baptysci-katowice.jezus.pl


Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w RP
"Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce to autonomiczna społeczność Chrześcijan badających Biblię. Społeczność ta składa się ze zborów, które są samodzielne i samorządne pod względem organizacyjnym, gospodarczym oraz usługi duchowej. Zbory są od siebie niezależne, a łączy je jedynie miłość Chrystusowa, wspólny cel, doktryna i środki działania."
www.nastrazy.pl


Zwiastun Ewangelicki
Strona internetowa Zwiastuna Ewangelickiego, głównego czasopisma luteran w Polsce.
www.zwiastun.pl


Związek Buddyjski Karma Kagy
Związek Buddyjski Karma Kagyu jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce w 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Związek nie podlega żadnym organizacjom zagranicznym, chociaż stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich należących do linii Karma Kagyu - jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego.
www.buddyzm.home.pl/buddyzm/


Związek Buddystów Czan
"Jesteśmy grupą buddystów praktykujących czan (chińską odmianę zen) pod kierunkiem Mistrza Szeng-jena (Sheng-yen) oraz jego ucznia Johna Crooka. Związek powstał w roku 1997 po odosobnieniu jakie poprowadził w Polsce Mistrz Szeng-jen. Lina nauk, którą reprezentuje Mistrz Szeng-jen łączy dwie tradycje chińskiego buddyzmu, Lin-chi (jap. Rinzai) oraz Tsao-tung (jap. Soto)."
www.czan.prv.pl


Związek Wyznaniowy Wiara Baha`i w Polsce
"Wiara Baha’i jest najmłodszą, niezależną religią świata. Powstała 150 lat temu. Jeżeli jest jakieś jedno słowo, które oddaje istotę nauk Wiary Baha’i, to słowem tym jest „jedność”. Jedność jest we wszystkich przejawach życia, od nauk o Bogu do zasad współżycia społecznego."
www.bahai.org.pl


Żydowska Gmina Reformowana
Strona żydowskiej reformowanej wspólnoty z Gdańska.
refj.w.interia.pl


Żydowski Instytut Historyczny
"ŻIH jest jedyną w Polsce instytucją zajmującą się szeroko pojętą tematyką kultury i historii Żydów. Posiada najbogatszy zbiór archiwaliów, książek i dzieł sztuki z tej dziedziny."
www.jewishinstitute.org.pl/Koptyjski Kościół Ortodoksyjny
Oficjalna strona wschodniego kościoła przedchalcedońskiego z główną siedzibą w Egipcie.
www.coptic.org


UCC
Hiszpańskojęzyczna strona Iglesia San Romero de Las Americas w Nowym Jorku, kościoła łączące tradycyjne nauczanie religijne z aktywnościa społeczną i polityczną na rzecz tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości społecznej. Kieruje się naukami salwadorskiego arcybiskupa Oscara A. Romero, zamordowanego w 1980 roku przez skrajnie prawicową bojówkę.
www.sanromero.org


Wiara Bahai
Światowa strona religii bahaistycznej.
www.bahai.org


?

Lewica.pl na Facebooku