Katalog

Kategoria: polityka, podkategoria: organizacje społeczno-polityczne


Lewicowa Alternatywa
Lewicowa Alternatywa jest niehierarchiczną, antyautorytarną organizacją skupiającą działaczy reprezentujących wszystkie odłamy autentycznej lewicy (anarchistów, socjalistów, komunistów) dla których priorytetem jest bieżąca, konkretna działalność społeczno-polityczna.
www.la.org.pl


Anarchistyczny Czarny Krzyż
Anarchistyczny Czarny Krzyż jest międzynarodową organizacją anarchistyczną pomagającą więźniom i osobom reperesjonowanym za antyauorytarne przekonania i działalność społeczno-polityczną. Jest wyrazem naszej wspólnej solidarności z więźniami. ACK organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg informacji, oraz prowadzi kampanie na rzecz zwolnienia uwięzionych i zaprzestania represji.
www.ack.most.org.pl


ATTAC Polska
Aktualizowana na bieżąco witryna polskiego oddziału Obywatelskiej Inicjatywy Opodatkowania Obrotu Kapitałowego.
www.attac.org.pl


Centrum Praw Kobiet (CPK)
Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.
www.cpk.org.pl


Centrum Praw Kobiet - Łódź
Strona łódzkiego oddziału Centrum Praw Kobiet
www.cpk.lodz.pl


Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie to nowa, ogólnopolska organizacja młodzieży akademickiej skupiająca studentów i młodych absolwentów szkół wyższych. Organizacja ma charakter radykalnie demokratyczny, postępowy, wolnościowy i prospołeczny. Celem DZS jest m.in. obrona praw i godności studentów, promowanie takich idei i wartości jak bezpłatne studia, neutralna światopoglądowo edukacja, zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe czy popieranie postaw ekologicznych wśród studentów.
www.demokratyczne.pl


FA Częstochowa
Anarchiści ze znanego, częstochowskiego squotu Elektromadonna.
www.faczestochowa.most.org.pl


FA Szczecin
Strona szczecińskich anarchistów
www.faszczecin.most.org.pl


Federacja Anarchistyczna
Piszą o sobie: "Federacja Anarchistyczna dąży do zniesienia wszelkich struktur społecznych i regulacji prawnych ograniczających w jakikolwiek sposób wolność osobistą - władzy wynikłej z zawłaszczenia środków przymusu, produkcji i indoktrynacji. Uznajemy za konieczne utożsamienie własności z pracą oraz prawo chroniące życie (i zdrowie wszystkich istot), wolność (dysponowania własnym ciałem i umysłem) czy pracę (i jej owoce). Wszystko inne nie powinno być ani nakazane, ani zakazane, zaś o kształcie działań powinny decydować tylko umowy zainteresowanych stron, a nie wola osób trzecich, zwłaszcza instytucji. Organizacja życia na skalę społeczną winna opierać się nie na odgórnej władzy, lecz solidarności i samorządach pracowniczych, lokalnych itp. Ludzie mają prawo do błądzenia na własny rachunek."
www.fa.most.org.pl


Federacja Młodych Socjaldemokratów
Strona młodzieżówki SLD.
www.mlodziezowka.pl


Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Organizacja feministyczna pod wodzą Wandy Nowickiej.
www.federa.org.pl


Federacja Zielonych - Białystok
Strona stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku
www.zielonibialystok.republika.pl


Forum Dialogu Między Narodami
"Fundacja Forum Dialogu Między Narodami powstała w 1998 roku. Jej siedziba mieści się w Gliwicach. Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski."
www.dialog.org.pl/


Fundacja im. Róży Luksemburg
Fundacja Analizy Społecznej i Edukacji Politycznej im. Róży Luksemburg powstała w 1990 roku w Berlinie. Jej główne cele to analiza społeczna i polityczne kształcenie. Od 1991 roku jest uznawana przez rząd federalny za fundację federalną do spraw politycznego kształcenia. Na czwartym zjeździe w Magdeburgu została uznana przez PDS (Partię Demokratycznego Socjalizmu) za bliską jej fundację zajmującą się politycznym kształceniem. Fundacja jest oddana celom i wartościom lewicowych prądów i ruchów, zasadom otwartości i demokratycznego socjalizmu, który w swobodnym rozwoju każdego człowieka i w kompleksowym urzeczywistnianiu jego praw widzi warunki dla swobodnego rozwoju wszystkich ludzi.
www.rls.pl


Fundacja Kobieca eFKa
Fundacja Kobieca eFKa powstała w marcu 1991 roku. Jest organizacją feministyczną. Statutowe cele eFKi to wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i rozwój kultury kobiecej.
www.efka.org.pl


Grupa na rzecz Partii Robotniczej
Organizacja związana z Komitetem na rzecz Międzynarodówki Robotniczej. Wydaje pismo Jedność Pracownicza.
www.wladzarobotnicza.pl


Komunistyczna Młodzież Polski
Komunistyczna Młodzież Polski jest organizacją skupiającą młodych ludzi identyfikujących się z ideą komunistyczną.
komsomol.pl


Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe
Organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel pomoc osobom prześladowanym w środowisku pracy przez przełożonych lub współpracowników.
www.mobbing.most.org.pl


Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe - Kraków
Witryna internetowa krakowskiego oddziału stowarzyszenia.
www.nomobbing.pl


Kuźnica
Stowarzyszenie centrolewicowej inteligencji, z siedzibą w Krakowie. Strona obejmuje informacje nt. historii powstania i celów działania Kuźnicy, nagrody Kowadła oraz innych newsów z życia Kuźnicy.
www.kuznica.org.pl


Łódzkie Centrum Społeczne
ŁCS to instytucja otwarta, niekomercyjna i zaangażowana społecznie, prowadzona przez łódzki okręg Młodych Socjalistów. Na stronie internetowej Centrum Społecznego można zapoznać się z archiwum działalności oraz nadchodzącymi wydarzeniami.
www.centrumspoleczne.pl


Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników i Pracowników
Nieoficjalna polska strona tej organizacji.
cnt-ait.info/article.php3?id_article=995


Młodzi Socjaliści
Witryna organizacji Młodzi Socjaliści, niezależnej od jakiejkichkolwiek partii politycznych i skupiającej postepowych socjalistów. Celem organizacji jest walka o świat bez wojen, wyzysku, niesprawiedliwości i dyskryminacji.
www.mlodzisocjalisci.pl


Nurt Lewicy Rewolucyjnej
"Nurt Lewicy Rewolucyjnej jest organizacją trockistowską. Naszym celem jest walka o socjalizm. Rozumiemy pod tym pojęciem społeczeństwo, w którym zniesione zostają podziały klasowe i wyzysk człowieka przez człowieka. Społeczeństwo pozbawione wszelkiego ucisku i dyskryminacji."
www.socjalisci.republika.pl


Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
Witryna internetowa Grupy Inicjatywnej Stowarzyszenia OM TUR.
www.omtur.webpark.pl


Platforma Proletariacka
"Celem Platformy Proletariackiej jest szerzyć, dyskutować i rozwijać zasadnicze stanowiska rewolucyjnego marksizmu, który na początku XIX wieku, najpierw przez rozłamy (z mienszewikami), a następnie - w okresie 1903-1917-poprzez ewolucję polityczną, ukonstytuował się jako bolszewizm".
www.republika.pl/proletariacka_platforma


Postępowa Młodzież Polski
Niezależna organizacja młodzieżowa o profilu postępowym.
postep.org


Pracownicza Demokracja
"Naszym zadaniem na dziś jest rozpowszechnianie idei i tradycji rewolucyjnego socjalizmu, walcząc wraz z tymi, którzy rzucają wyzwanie systemowi."
pracowniczademokracja.org/


Ruch Lewicy
"Oddolna inicjatywa zrzeszająca zainteresowane/zainteresowanych współpracą na rzecz budowy autentycznie lewicowej i ideowej formacji wyborczej będącej alternatywą dla pseudolewicowych i karierowiczowskich Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej."
ruchlewicy.wordpress.com


Ruch Społeczny NIE - Jelenia Góra
Strona Ruch Społecznego Niezależna Inicjatywa Europejska NIE oddział Jelenia Góra. "Celem ruchu jest działanie na rzecz integracji europejskiej oraz obrona praw i interesów obywateli. Jesteśmy przeciw ewangelizacji przez przymus ustaw państwowych. Głosimy potrzebę tolerancji, dla wszystkich – nie sztuką jest głoszenie tolerancji dla siebie. Przeszłość nas skłóca, przyszłość może jednoczyć."
www.nie.glt.pl


Stowarzyszenie "Młoda Socjaldemokracja"
Strona młodzieżówki SdPL.
www.mlodzi.org.pl


Stowarzyszenie Marksistów Polskich
Oficjalna strona Stowarzyszenia Marksistów Polskich.
www.republika.pl/smp


Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere"
Stowarzyszenie osób poszkodowanych przez lekarzy. Na stronie znajdziemy wiele praktycznych porad oraz informacji o akcjach i protestach stowarzyszenia. Wiele kontrowersji wzbudza zamieszczonany na stronie Stowarzyszenia link do "listy skarg na lekarzy".Możesz sprawdzić czy są skargi na lekarza do którego się wybierasz... Prezesem Stowarzyszenia jest dr Adam Sandauer.
www.sppnn.org.pl


Warszawa w Europie
Strona Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Warszawa w Europie", m.in. wydającego pismo "Forum Klubowe".
www.waweuropie.pl


Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Organizacja zrzeszająca lokatorów z Warszawy i okolic walcząca przeciwko reprywatyzacji budynków mieszkalnych oraz działające na rzecz zmiany polityki mieszkaniowej władz miasta.
wsl.org.pl/


Zielone Mazowsze
Organizacja powstała w 1989 roku. Jest siecią rozrzuconych po Polsce autonomicznych grup ludzi, pozbawioną zależności hierarchicznych, a zwłaszcza pionowych struktur władzy. Promują m.in. rowery, komunikację publiczną, kolej, zagospodarowanie odpadów i zieleń miejską. Próbują wpływać na decyzje dotyczące ochrony środowiska. Współpracują z innymi grupami działającymi na rzecz przyrody i praw człowieka.
www.zm.org.pl


Związek Syndykalistów Polski
Strona organizacji polskich syndykalistów.
www.zsp.bzzz.net/Разам!
Lewicowa, wolnościowa opozycja wobec Łukaszenki - polecamy!
razam.by.ru


Arbeiterpolitik
Strona niemieckiej grupy związanej z dawną Niemiecką Partią Komunistyczną-Opozycją.
www.arbeiterpolitik.de


Arbeiterstimme
Jedno z niemieckich ugrupowań odwołujących się do poglądów Michaiła Bucharina.
www.arbeiterstimme.org


ATTAC
Aktualizowana na bieżąco witryna Obywatelskiej Inicjatywy Opodatkowania Obrotu Kapitałowego.
www.attac.org/


Autonomus Action
Wolnościowi marksiści z Rosji. Informację o działaniach antytotalitarnej lewicy w językach: rosyjskim i angielskim.
avtonom.org


Awangarda Czerwonej Młodzieży
Awangarda Czerwonej Młodzieży (ros. Авангард Красной Молодежи) - nielegalna, aktywnie działająca w Rosji młodzieżowa organizacja komunistyczna, powstała 4 maja 1999 roku. AKM wydaje pismo pt. "Wystrzał kontrolowany" (Контрольный Выстрел). Wchodzi w skład opozycyjnej koalicji Inna Rosja.
http://akm1917.org/


CGTM
Konfederacja Generalna Pracowników Mauretanii (Confédération générale des travailleurs de Mauritanie), mało znanego kraju w zachodniej Afryce.
www.cgtm.org/cgtm/cgtm.htm


Committee for a Workers’ International
Komitet na Rzecz Miedzynarodowki Pracowniczej.
www.marxist.net/


ECOSY - European Community Organization of Socialist Youth
Młodzieżówka Partii Europejskich Socjalistów. Pełne członkowstwo w niej ma FMUP (jako jedyna organizacja z Polski)
www.ecosy.org


Europe-solidaire
Nowa strona zawierająca blisko 1000 artykułów w jęz. angielskim i francuskim dotyczących działalności ruchów społecznych na całym świecie.
www.europe-solidaire.org


IAWP
Strona Międzynarodowej Akcji na Rzecz Papui (IAWP) w jęz. angielskim. Domaga się niepodległości dla zachodniej części Papui, zajętej siłą w 1969 r. przez wojska indonezyjskie.
www.koteka.net


IRSL
Irańska Rewolucyjna Liga Socjalistyczna - radykalnie lewicowa organizacja Kurdów irańskich. Strona w języku perskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, niderlandzkim i włoskim.
ww.kargar.org


Jusos
Młodzieżówka SPD.
www.jusos.de


Linksruck
Niemiecka organizacja trockistowska. Sekcja Międzynarodowego Socjalizmu. Działa m.in. w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Stuttgarcie oraz Hamburgu.
www.linksruck.de


Międzynarodowa Unia Młodzieży Socjalistycznej (IUSY)
Organizajca skupiająca młodzieżowe organizacje lewicowe z całego świata, do której należy między innymi FMUP (jako jedyna z Polski)
www.iusy.org


Młodzi Demokraci/Młoda Lewica
Organizacja radykalnej młodzieży lewicowej z Niemiec
www.jdjl.org/


Młodzi Komuniści
Organizacja młodzieżowa Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF).
www.jeunes-communistes.org


Młodzież Przeciwko Rasizmowi w Europie
Sieć organizacji antyfaszystowskich, działających w 16 krajach Europy.
www.antifa.net/


Narodowa Koalicja na rzecz Zniesienia Kary Śmierci (National Coalition to Abolish the Death Penalty)-USA
NCADP jest amerykańską organizacją pozarządową, której celem jest walka o zniesienie kary śmierci na terytorium Stanów Zjednoczonych.
www.ncadp.org


Nei Til EU
Norweski ruch społeczny skupiający przeciwników członkostwa w Unii Europejskiej. Wśród nich także wiele osób o lewicowych poglądach.
www.neitileu.no


No Pasaran
Francuscy anarchokomuniści.
nopasaran.samizdat.net


PDS - Jugend
Młodzieżówka niemieckiej Partii Demokratycznego Socjalizmu (PDS)
www.pds-jugend.de/


Proletariacka Grupa Walcząca
Peruwiańscy anarchokomuniści. "PFG to grupa prowadząca powstańczą walkę przeciwko państwu i kapitałowi, we wszystkich ich formach."
www.geocities.com/grupolp/


RASH
Niemieccy Redskini (czerwoni skini) przeciwko kapitalizmowi.
www.red-skins.de/


Refuse&Resist
Amerykańska organizacja walcząca z militaryzmem i przejawami łamania praw człowieka.
www.refuseandresist.org/altindex.php


Solidarność z Kubą
Brytyjska strona dotycząca kampanii solidarności z Kubą. Mało znane informacje na temat tego kraju.
www.cuba-solidarity.org.uk/


Syndicalist Youth Federation
Młodzieżowa organizacja szwedzkich anarchosyndykalistów
www.suf.cc/


Ung Vanster - szwedzka Młoda Lewica
Witryna młodych komunistów i socjalistów szwedzkich skupionych w młodzieżówce Partii Lewicy.
www.ungvanster.se


Wolnościowa Alternatywa
Francuscy anarchokomuniści i anarchosyndykaliści.
www.alternativelibertaire.org


Ya Basta!
Sieć radykalnych grup z Włoch i Hiszpanii, która stała się słynna między innymi dzięki białym kombinezonom, w których występują na demonstracjach jej uczestnicy.
www.yabasta.it


Związek Socjaldemokratycznej Młodzieży Szwecji
Organizacja afiliowana przy Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej (SAP) i Konfederacji Związków Zawodowych (LO).
www.ssu.se


Związek Socjalistycznych Studentów i Studentek Austrii

www.vsstoe.at


?

Lewica.pl na Facebooku