Katalog

Kategoria: publikacje i media, podkategoria: prasa


Alterglobal
Niezależna, darmowa gazeta społeczno-polityczna. W założeniu pismo ma być alternatywą dla państwowych i korporacyjnych mediów głównego nurtu i ich neoliberalnej ideologii.
alterglobal.republika.pl


Angora
Przedruki najciekawszych artykułów z prasy krajowej, zagranicznej oraz felietony i teksty własne.
www.angora.com.pl


Ars Regia
Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa.
www.wlnp.pl/Arsregia.htm


Bez Dogmatu
Znakomity kwartalnik kulturalno-polityczny o wyraźnym zabarwieniu antyklerykalnym. Na wysokim poziomie.
www.medianet.pl/~kip/bezdog.htm


Dalej
Internetowa wersja pisma Nurtu Lewicy Rewolucyjnej.
www.republika.pl/socjalizm/


Dzikie Życie
Pismo poświęcone obronie dzikiej przyrody, głębokiej ekologii i bioregionalizmowi. Jest miesięcznikiem stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, znanego z wielu radykalnych i skutecznych akcji w obronie Ziemi. Redakcji przyświeca hasło: "Ani kroku dalej w niszczeniu dzikiej przyrody".
www.pracownia.org.pl/dz/


Dziś. Przegląd Społeczny
Witryna miesięcznika "Dziś". Redaktor naczelny: Mieczysław F. Rakowski. Na stronie wstępniak z aktualnego numeru oraz "Okruchy Dziennika" MFR.
www.dzis.com.pl


Fakty i mity
Tygodnik antyklerykalny byłego księdza Romana Kotlińskiego (Jonasza), autora książki „Byłem księdzem”, która to kilka lat temu wywołała „burzę” w polskim Kościele kat. Na stronie kilka artykułów z wersji drukowanej.
www.faktyimity.pl


Głos Nauczycielski
Tygodnik społeczno-oświatowy. Organ Związku Nauczycielstwa Polskiego.
www.glos.pl


Gula
"Gula ma być gazetą zwykłych ludzi, poświęconą ich problemom, zawierającą informacje o inicjatywach społecznych oraz opinie krytyczne wobec zastanej rzeczywistości." Pismo Czerwonego Kolektywu-Lewicowej Alternatywy.
www.syndykalista.org/gula/


Ha!art
"Interdyscyplinarny Magazyn Kulturalno-Artystyczny."
www.ha.art.pl


Inny Świat
Strona świetnego pisma anarchistycznego z Mielca wydawanego przez Janusza Krawczyka.
www.innyswiat.most.org.pl


Iskra
Strona internetowa miesięcznika "Iskra", pisma poświęconego idei komunizmu narodowego.
www.miesiecznikiskra.prv.pl


Jednota
"Choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Wiele uwagi poświęca problematyce ekumenicznej - zarówno krajowej, jak i zagranicznej."
www.jednota.pl


Kontrpropozycje
Dwumiesięcznik polskiej lewicy. Pismo tworzone przez ludzi zorientowanych propracowniczo i nie przekonanych o bezalternatywności neoliberalizmu.
www.iwkip.org/kontrpropozycje/


Krytyka Polityczna
"Jeśli analizę bieżących wydarzeń politycznych nazwiemy „publicystyką”, zaś namysł nad uniwersalnymi pytaniami politycznymi – „filozofią polityki”, to okaże się, że brakuje środka. W zdrowej sferze publicznej musi istnieć to ogniwo, które odpowiada za aplikację idei do konkretnej rzeczywistości – za przetop filozoficznej surówki w praktyczne polityczne narzędzia: wizje, programy, interpretacje. Ogniwo krytyki politycznej". Tak piszą o sobie twórcy kwartalnika prezentującego opinię ze wszystkich stron politycznej barykady.
www.krytykapolityczna.pl


Kurier Białego Miasteczka
Pismo dostępne w "Białym Miasteczku. "Kurier" przygotowuje zespół "Krytyki Politycznej" w uzgodnieniu z Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
www.krytykapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2059&Itemid=48


Kurier Związkowy
"Kurier Związkowy to wysokonakładowy, bezpłatny Tygodnik Społeczny Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80". Ukazuje się niemal co tydzień od początku 1998 roku."
www.kurier.wzz.org.pl


Le Monde Diplomatique
Polska edycja ukazującego się w Paryżu od 1953 r. miesięcznika społeczno-politycznego. Tłumaczenia tekstów znakomitych autorów.
www.monde-diplomatique.pl/


Lewą Nogą
Archiwum nieukazującego się już, znakomitego lewicowego pisma polityczno-artystycznego, redagowanego przez Stefana Zgliczyńskiego i Przemysława Wielgosza.
lewanoga.prv.pl


Mać Pariadka
Najstarsze pismo wolnościowe w Polsce. Jak piszą autorzy: "Nie propagujemy jedynie słusznej orientacji anarchistycznej i jesteśmy otwarci na współpracę bez prób tworzenia organu czy reprezentacji polskiego anarchizmu."
www.macpariadka.jawsieci.pl


NIE
Komentarz zbędny. Organ Jerzego Urbana on-line.
www.nie.com.pl


Nigdy Więcej
"NIGDY WIĘCEJ" to jedyne w kraju czasopismo, które poświęcone jest problemom neofaszyzmu, rasizmu i antysemityzmu w Polsce oraz w Europie."
free.ngo.pl/nw/


Nowy Przemysł
Miesięcznik poświęcony polskiej gospodarce.
www.wnp.pl


Nowy Tygodnik Popularny
Ogólnopolskie pismo ruchu związkowego (OPZZ).
www.medianet.pl/~kip/tyg/tygpop.htm


Przegląd
Znaczący, centrolewicowy tygodnik opinii.
www.przeglad-tygodnik.pl


Przegląd Anarchistyczny
Przegląd Anarchistyczny ukazuje się od 2003 roku, do piątego numeru pod tytułem "Biuletyn Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej". Pismo jest półrocznikiem prezentującym artykuły z zakresu radykalnej krytyki społecznej i praktycznej realizacji alternatywnych koncepcji politycznych.
www.rozbrat.org/przeglad-anarchistyczny


Przegląd Prawosławny
Pismo społeczności prawosławnej.
www.pporthodoxia.com.pl


Przegląd Socjalistyczny
Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość".
www.rs.org.pl/index.php?id=28&object=article


Przegląd Wydarzeń Związkowych
Pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
pwz.opzz.org.pl


Res Humana
"Czasopismo które zachęca do myślenia o świecie w którym żyjemy i o nas samych" jak piszą autorzy. Poświęcone jest humanizmowi i kulturze świeckiej.
www.reshumana.of.pl


Rewolucja
Półrocznik społeczno-polityczny i historyczny pod redakcją Zbigniewa Kowalewskiego.
www.iwkip.org/rewolucja/


Rita Baum
Strona ciekawego pisma krytyczno-literackiego.
www.ritabaum.terra.pl


Rubikon
"Rubikon jest pismem interdyscyplinarnym, podejmującym najważniejsze zagadnienia nauk społecznych, filozofii i antropologii kultury. W szczególności skupiamy się na prezentacji, analizie i ocenie wielkich ideologii XX wieku, zarówno w kontekście filozoficznym, jak i socjologicznym oraz historycznym. Podejmujemy próby zrozumienia współczesności: definiowania makrospołecznych, globalnych trendów i umieszczania ich w kontekście historycznym. W tym świetle skupiamy uwagę na wyzwaniach, jakie przyszłość stawia przed Polską i światem, przede wszystkim zaś na integracji Europy. Dlatego ważne miejsce w naszych publikacjach zajmuje analiza problemu nacjonalizmu, relacji między pojęciami patriotyzm-nacjonalizm oraz problematyka mniejszości narodowych i etnicznych."
venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/


Słowo Żydowskie
Dwutygodnik Towarzystwa Społeczno-Kulturalno Żydów w Polsce.
www.jewish.org.pl/polskie/slowo/


Szerszeń
"SZERSZEŃ jako jedyne pismo ocenia wydarzenia i politykę gospodarczą państwa z pozycji ludzi najbiedniejszych, ludzi skrzywdzonych. Zajmujemy się losem ludzi, którzy przegrali na transformacji ustrojowej, tymi, którzy całe życie uczciwie pracowali i dziś nie mają środków na zaspokojenie elementarnych potrzeb, bowiem wysokość rent i emerytur to jałmużny, nie świadczenia! Zajmujemy się ludźmi bez pracy, bez środków do życia, pozostawionych samych sobie."
pfls.w.interia.pl/szerszen.html


Wegetariański Świat
Ogólnopolskie pismo podejmujące tematykę wegetariańską.
www.wegetarianskiswiat.jawsieci.pl


Zadra
Kwartalnik feministyczny.
www.efka.org.pl/zadra


Zielone Brygady
Pismo ekologów.
www.zb.eco.pl/zbA-kontra
Pismo Czechosłowackiej Federacji Anarchistycznej.
a-kontra.csaf.cz


Abolishing the Borders from Below
Anglojęzyczne pismo antygraniczne.
www.abb.hardcore.lt


African Communist
Organ Komunistycznej Parii Południowej Afryki. Kwartalnik poświęcony myśli marksistowsko-leninowskiej.
www.sacp.org.za/ac


Aftonbladet
Szwedzka gazeta socjaldemokratyczna.
www.aftonbladet.se


Al-Bath
Dziennik syryjski związany z rządzącą partią Baas.
www.albaath.com


Anarcho-Syndicalist Rewiev
Anglojęzyczne pismo anarchosyndykalistyczne.
flag.blackened.net/asr/


Aningaaq
Pismo grenlandzkiej socjalistycznej partii Inuit Ataqatigiit.
www.ia.gl/aningaaq/aningaaq.html


As-Safir
Libański dziennik pod redakcją Josepha Samahy.
www.assafir.com


Avante!
Organ prasowy Portugalskiej Partii Komunistycznje (PCP)
www.avante.pt/


Capitalism, Nature, Socialism
Pismo poświęcone socjalistycznej ekologii.
gate.cruzio.com/~cns/index.html


Chartist
"Chartist jest czytany przez tych na lewicy którzy pragną polityki ponad sloganami i łatwymi odpowiedziami".
www.chartist.org.uk


Courrier International
Tygodnik, 160 tys. egz., jedno z trzech pism w Europie zamieszczających przedruki z prasy światowej.
www.courrierint.com


Daily Mirror
Popularny brytyjski dziennik o umiarkowanie lewicowym charakterze.
www.mirror.co.uk


Der Funke
Socjalistyczna gazeta z Niemiec. Strona w języku niemieckim.
www.derfunke.de/


Der Spiegel
Niemiecki tygodnik liberalno-lewicowy. Jedna z najbardziej znanych gazet w Europie.
www.spiegel.de


Die Zeit
Liberalny tygodnik niemiecki założony przez hrabinę Doenhoff.
www.zeit.de


El Militante
Hiszpańskojęzyczna gazeta marksistowska.
www.elmilitante.org


El Siglo
Pismo komunistów chilijskich.
www.elsiglo.cl


Falce Martello
Włoski miesięcznik lewicowy.
www.marxismo.net


Goosch
Pismo luksemburskiej lewicy skupionej w Dei Lenk.
http://www.goosch.lu/


Granma
Internetowe wydanie "Granmy", centralnego organu Komunistycznej Partii Kuby. Na stronie dostępne są teksty po hiszpańsku, angielsku, portugalsku, francusku i niemiecku.
www.granma.cu/


Greenleft weekly
Lewicowy tygodnik australijski, zajmujący się kwestiami globalizacji kapitalizmu.
www.greenleft.org.au/


Haaretz
Izraelski dziennik (nakład: 80 tys.), liberalny, otwarty na opinie intelektualistów i zwolenników pokojowego rozwiązania konfliktu z Palestyńczykami. Link prowadzi do angielskiej wersji językowej gazety.
www.haaretzdaily.com


Haiti Progres
Haitański lewicowy tygodnik założony w 1983 roku. Artykuły w języku francuskim, angielskim i kreolskim.
www.haiti-progres.com


Halo Noviny
Pismo Komunistycznej Partii Czech i Moraw.
www.halonoviny.cz


Il Manifesto
Włoski dziennik komunistyczny.
www.ilmanifesto.it


In These Times
Niezależny, antysystemowy magazyn wydawany w Chicago.
www.inthesetimes.com/


International Viewpoint
Anglojęzyczny miesięcznik IV Międzynarodówki.
www.3bh.org.uk/IV/


Junge Welt
Lewicowa gazeta, której czytelnikami są głównie mieszkańcy wschodnich landów Niemiec.
www.jungewelt.de


Kansan Uutiset
Fińska gazeta socjalistyczna.
www.kansanuutiset.fi


Klassekampen
Jeden z lepszych lewicowych dzienników, ukazujący się w Norwegii.
/www.klassekampen.no/


Kontrolnyj Wystrieł
Контрольный Выстрел - gazeta wydawana przez komunistyczną, rosyjską organizację młodzieżową Awangarda Czerwonej Mlodzieży (AKM).
http://www.akm1917.org/gazeta/index.htm


Kullhadd
Dziennik związany z Maltańską Partią Pracy.
www.kullhadd.com


L’Humanite
Francuski dziennik lewicowy, związany z Partią Komunistyczną (PCF).
www.humanite.presse.fr/journal/


l’Unita
Włoska gazeta lewicowa związana z partią Democratici di Sinistra(Demokraci Lewicy).
www.unita.it


La Repubblica
Lewicowy dziennik założony w Rzymie w 1975 roku.
www.repubblica.it


La Riposte
Marksistowski magazyn z Francji.
www.lariposte.com


La Tercera
Lewicowy dziennik chilijski.
www.tercera.cl/


Le Monde
Francuski dziennik popołudniowy. Gazeta lewicowo-liberalna, otwarta na inne poglądy. Uważana za bardzo wpływową.
www.lemonde.fr


Le Monde Diplomatique
Francuski miesięcznik związany z dziennikiem "Le Monde". Jego redakcja jest współzałożycielem ruchu ATTAC.
www.monde-diplomatique.fr


Le Monde Diplomatique
"Le Monde Diplomatique" - angielska edycja językowa francuskiego miesięcznika. W papierowej wersji ukazuje się jako dodatek "The Guardian".
mondediplo.com


Left Business Observer
Amerykański miesięcznik lewicowy poświęcony ekonomii i polityce w USA i na świecie.
www.panix.com/~dhenwood/LBO_home.html


Levyi Avangard
Rosyjskojęzyczne pismo trockistowskie związane z CWI.
www.moscow-cwi.narod.ru


Liberation
Lewicowa gazeta francuska założona w 1973 roku przez Jeana Paula Sarte’a.
www.liberation.fr


Liberazione
Organ prasowy Rifondazione Communista.
www.liberazione.it


Monthly Review
Witryna amerykańskiego miesięcznika lewicowego. On-line dostępne wybrane artykuły z archiwum i numeru obecnego.
www.monthlyreview.org


Morning Star
Dziennik Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii.
www.poptel.org.uk/morning-star/


Multinational Monitor
Brytyjskie pismo lewicowe.
www.essential.org/monitor/


Neues Deutschland
Niemiecka gazeta socjalistyczna.
www.nd-online.de


New Era
Dwumiesięcznik Komunistycznej Partii Nepalu.
www.cpnuml.org/newera/


New Statesman
Brytyjski tygodnik. Forum niezaleznej lewicy. Ukazuje się od 1913. Znany z poważnych analiz politycznych.
www.newstatesman.co.uk


Nuestra Propuesta
Organ argentyńskich komunistów.
www.nuestrapropuesta.org.ar


Ottawa Citizen
Strona znanej kanadyjskiej gazety.
www.ottawacitizen.com


Peace News
Najbardziej znane pismo pacyfistyczne. Ukazuje się od 1936 roku.
www.peacenews.info


People’s Democracy
Indyjski tygodnik komunistyczny.
pd.cpim.org


People’s Weekly World
"Wiadomości i opinie klasy robotniczej". Amerykański tygodnik lewicowy.
www.pww.org


Political Affairs
Pismo poświecone myśli marksistowskiej.
www.politicalaffairs.net


Pravo
Czeski dziennik socjaldemokratyczny.
www.pravo.cz


Prawda
Komunistyczna gazeta rosyjska założona przez Lenina.
www.pravda.ru


Progressive Populist
Gazeta która wierzy, że ludzie są ważniejsi od korporacji. Publikuje tam wielu publicystów którzy nie mają szans pojawić sie w pismach mainsteamu.
www.populist.com/index.html


Radical Philosophy
Brytyjskie pismo propagujące idee socjalistyczne.
www.radicalphilosophy.com/


Rah-e Azadi
Gazeta Demokratycznej Ludowej Partii Iranu.
www.rahe-azadi.com


Reason
Niezależny amerykański miesięcznik. Powstał w 1968 r. Wydawany przez edukacyjną organizację pozarządową Reason Foundation. Codziennie aktualizowana strona internetowa Reason Online.
www.reason.com


Red Pepper
Brytyjski miesięcznik lewicowy. Nie tylko lauborzyści!
www.redpepper.org.uk


Regards
Francuski miesięcznik komunistyczny.
www.regards.fr


Regay Kurdistan
Pismo kurdyjskich komunistów z Iraku.
www.iraqcp.org/regay/


Revolutionary Worker
Pismo Rewolucyjnej Partii Komunistycznej, maoistowskiego ugrupowania ze Stanów Zjednoczonych.
rwor.org


Rizospastis
Organ Greckiej Partii Komunistycznej.
www.rizospastis.gr


Rouge
Organ prasowy LCR.
www.lcr-rouge.org


Sawt al-Watan
Pismo Palestyńskiej Partii Ludowej.
www.palpeople.org/sawt.htm


Searchlight
Znany brytyjski magazyn antyfaszystowski.
www.s-light.demon.co.uk/


Shola-ye Javid
Gazeta Komunistycznej Partii Afganistanu.
www.geocities.com/afghanistancp/sholehpage.htm


Socialism Today
Miesięcznik Socialist Party, brytyjskiej sekcji Comittee for a Workers International.
www.socialismtoday.org


Socialist Action
Pismo amerykańskiej partii o tej samej nazwie, organizacji sympatyzującej z IV Międzynarodówką.
www.socialistaction.org/news/


Socialist Appeal
Marksistowskie pismo pod redakcją Alana Woodsa.
www.socialist.net


Socialist Resistance
Nowa gazeta lewicowa stworzona wspólnie przez International Socialist Group, Socialist Solidarity Network i ludzi niezrzeszonych.
www.socialistresistance.net


Socialistisk Standpunkt
Lewicowe pismo po duńsku.
www.marxist.dk


Sozialismus von unten
Magazyn debaty antykapitalistycznej i krytyki wydawany przez niemiecką organizację lewicową Linksruck.
www.sozialismus-von-unten.de


Spartacist
Teoretyczne pismo Międzynarodowej Ligii Komunistycznej(Czwartomiędzynarodówkowej).
www.icl-fi.org/SPARTACI/spartaci.HTM


Sueddeutsche Zeitung
Dziennik niemiecki. Organ intelektualny niemieckich środowisk lewicowo-liberalnych.
www.sueddeutsche.de


Tageszeitung
Niemiecki dziennik. Wychodzi od 1979 r. Antyestablishmentowy.
www.taz.de


The Guardian
Bodaj najbardziej lewicowy spośród europejskich dzienników mainstreamu. Nakład wydania papierowego: 400 tys. egzemplarzy, witryna internetowa jest najczęściej odwiedzano stroną www brytyjskiej prasy.
www.guardian.co.uk


The Humanist
Pismo związane z American Humanist Association.
www.thehumanist.org


The Nation
Tygodnik amerykańskiej lewicy. Niezależny.
www.thenation.com


The Socialist
Tygodnik Socialist Party, brytyjskiej sekcji CWI.
www.socialistparty.org.uk/TheSocialistContents.htm


Tikkun
Strona żydowskiego pisma pod redakcją Michaela Lernera.
www.tikkun.org


Umsebenzi
"Głos Komunistycznej Partii Południowej Afryki".
www.sacp.org.za/umsebenzi


Unen
Pismo Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej.
www.unen.mn


Unsere Zeit
Niemiecki tygodnik socjalistyczny.
www.unsere-zeit.de


Utopie Kreativ
Miesięcznik ukazuje się od września 1990 roku. Główne obszary zainteresowań redakcji stanowią zarówno analiza współczesnych procesów rozwojowych, jak również dyskusje na temat teoretycznej i praktycznej alternatywy wobec dzisiejszego systemu gospodarczego i społecznego. Poza tym ważnym tematem jest historia lewicy w XX wieku.
http://www.rosalux.de/Bib/uk/Aktuell/index.htm


Vorwarts
Organ prasowy Socjalistycznej Partii Lewicy, austriackiej sekcji CWI.
www.slp.at/zeitung/zeitung.html


Workers
Organ prasowy Komunistycznej Partii Brytanii (Marksistowsko-Leninowskiej).
www.workers.org.uk


?

Lewica.pl na Facebooku