Kaczmarek: Obronić prawa pracownicze!

[2002-03-19 00:58:03]

OPZZ wielokrotnie wypowiadało się przeciw zmianom prawa pracy w zakresie nie uzgodnionym ze związkami zawodowymi. Oczekujemy - szczególnie ze strony rządu wyłonionego przez partie polityczne, które otrzymały nasze poparcie w wyborach parlamentarnych - poważnej debaty w sprawie takich zmian.

W ramach takiej debaty OPZZ jest gotowe negocjować kompleksowo systemowe zmiany w przepisach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, a także poszukiwać racjonalnych rozwiązań usuwających przeszkody i utrudnienia w legalnym zatrudnianiu pracowników, eliminujących przyczyny nadużywania i omijania przepisów prawa pracy. Powinniśmy określić docelowy model ustroju pracy w Polsce, zgodny ze standardami europejskimi i uwzględniający specyfikę naszej gospodarki oraz sposób i harmonogram dojścia do tego celu.

Nie do przyjęcia dla nas jest coraz bardziej masowe zatrudnianie pracowników na zasadach tzw. samodzielnej działalności gospodarczej. Albo trzeba przyjąć, że podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę, albo tak określić reguły współpracy pomiędzy np. przedsiębiorstwem a "podmiotem gospodarczym", by była ona bliska umowie o pracę.

Odbiurokratyzować

OPZZ opowiada się za ograniczaniem kosztów nakładanych przepisami prawa na pracodawców, ale takie ograniczanie nie może odbywać się ani wyłącznie, ani głównie kosztem pracowników. Oczekujemy na propozycje radykalnego odbiurokratyzowania systemu emerytalnego i uproszczenia procedur ZUS-owskich związanych ze stosunkiem pracy. Zachęcamy rząd do zdjęcia z pracodawców wszystkich obowiązków nie związanych z działalnością pracodawcy, jak np. wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przypominamy naszą propozycję zawartą w projekcie "Paktu dla pracy" dotyczącą zastąpienia prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby finansowanego ze środków pracodawcy prawem do zasiłku chorobowego płatnego z funduszu chorobowego, w powiązaniu z odpowiednimi zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie stopy procentowej składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubruttowieniem wynagrodzeń stosownie do wzrostu tej składki. Gdyby za cały okres choroby płacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, składka nie wzrosłaby więcej niż o 1 proc. To kwestia wyboru.

Podtrzymujemy także propozycję dotyczącą wypłaty odpraw pracownikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dlaczego jesteśmy przeciw?

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, po wewnątrzzwiązkowej konsultacji, negatywnie zaopiniowało rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W uzasadnieniu przedstawionego przez rząd projektu nie zostały przedstawione żadne argumenty na poparcie tezy, że proponowane zmiany prawa pracy doprowadzą do rzeczywistego zwiększenia liczby miejsc pracy. Co więcej niektóre zmiany, np. w zakresie dodatków za godziny nadliczbowe, skutecznie zahamują wzrost liczby nowych miejsc pracy.

W ocenie OPZZ ograniczanie praw pracowniczych nie jest receptą na przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu. Ktoś musi zapłacić za nowe miejsca pracy - mogą to robić pospołu pracownicy, pracodawcy i rząd. Tymczasem rząd proponuje prostą receptę - niech zapłacą wyłącznie pracownicy.

Nie godzimy się na zmiany prawa pracy pod dyktando jednej ze stron dialogu społecznego. Nie akceptujemy zmian cząstkowych - w uzasadnieniu projektu rząd zapowiada kolejną nowelizację kodeksu pracy - destabilizujących prawo pracy i kształtowane nim stosunki pracy.

W zakresie dotyczącym kodeksu pracy związkowcy zrzeszeni w OPZZ są przeciwni: ograniczeniu stosowania rozwiązań układu zbiorowego pracy do okresu innego niż uzgodniony przez strony tego układu, upowszechnianiu możliwości przerywania czasu pracy nie wliczaną do czasu pracy przerwą opłacaną na poziomie połowy wynagrodzenia postojowego, zastąpieniu ograniczenia liczby umów na czas określony przez wprowadzenie okresu zatrudnienia na czas określony, po przekroczeniu którego umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony, obniżeniu dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, rekompensowaniu pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym bez zgody pracownika, pozbawieniu prawa do odprawy emerytalno-rentowej pracowników o stażu pracy u ostatniego pracodawcy krótszym niż trzy lata, ograniczeniu zakresu obligatoryjnej regulacji dotyczącej należności z tytułu podróży służbowej do pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej, zniesieniu obowiązku tworzenia służby BHP u pracodawcy zatrudniającego więcej niż 50 pracowników, zniesieniu obowiązku sporządzania planu urlopów.

Ponadto rządowe propozycje nie obejmują wprowadzenia do kodeksu pracy zasady, że w zakresie stanowiącym przedmiot działalności pracodawcy oraz w zakresie związanym z prowadzeniem tej działalności świadczenie każdej pracy na rzecz pracodawcy w określonym przez niego miejscu i czasie, i pod jego kierownictwem może odbywać się wyłącznie przez nawiązanie stosunku pracy - co jest niezbędne dla przeciwdziałania występującemu w masowej skali zjawisku omijania prawa pracy przez wymuszane pod presją wielu pracodawców umowy cywilne i kontrakty w ramach tzw. samozatrudnienia.

Bez odpraw

Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ nie akceptują zmian przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy: pozbawiających odpraw pracowników zwalnianych z pracy indywidualnie przez wszystkich pracodawców oraz zwalnianych z pracy grupowo przez pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników, uzależniających wysokość odprawy od stażu pracy u danego pracodawcy, skracających terminy obowiązujące w procedurze zwolnienia grupowego.

Związkowcy nie mogą wyrazić zgody na zmianę ustawy o związkach zawodowych w zakresie dotyczącym likwidacji terminu, w jakim związki zawodowe działające u pracodawcy mogą uzgodnić stanowisko dotyczące określonych propozycji pracodawcy.

Nie zgodzimy się na zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie zaakceptujemy możliwości pozbawienia pracowników uprawnień socjalnych jednostronną decyzją pracodawcy.

Prezydium OPZZ podziela zastrzeżenia do rządowego projektu, zgłoszone zarówno w opinii Rady Legislacyjnej, jak i zawarte w protokole z posiedzenia Komisji Reformy Prawa Pracy z dnia 21 lutego 2002 roku.

Uwzględnić opinie
I na koniec, władze OPZZ uznały, że projekt w przedstawionej wersji - bez uwzględnienia zastrzeżeń zawartych w przesłanej do rządu opinii, ale zgodnie z zapisem w przyjętym przez rząd dokumencie "Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie jest możliwe i celowe wprowadzenia zmian (w kodeksie pracy - przyp. autora), które po pierwsze budzą poważne zastrzeżenia przedstawicieli związków zawodowych, a po drugie których wpływ na zmniejszenie kosztów pracy nie jest dowiedziony" - nie powinien być skierowany do Sejmu RP. I ja mam nadzieję, że rząd, który został sformowany przez partie, na które członkowie OPZZ głosowali, nie podejmie działań, które byłyby sprzeczne z ich programem wyborczym.

Wojciech Kaczmarek


Przedruk z Trybuny Związkowej. Autor jest wiceprzewodniczącym OPZZ.


drukuj poleć znajomym poprzedni tekst następny tekst zobacz komentarze


lewica.pl w telefonie

Czytaj nasze teksty za pośrednictwem aplikacji LewicaPL dla Androida:CZY KLASA PRACOWNICZA XXI WIEKU MOŻE OBALIĆ KAPITALIZM?
Warszawa
Polscy Hodżyści
Partia lewicowa na symulatorze politycznym
Discord
Teraz
Historia Czerwona
Komintern (SH)
Discord Sejm RP
Polska
Teraz
Szukam książki
Poszukuję książek
"PPS dlaczego się nie udało" - kupię!!!
Lca
Podpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1

Więcej ogłoszeń...


18 sierpnia:

1906 - Wanda Krahelska z OB PPS dokonała nieudanego zamachu bombowego na generała-gubernatora warszawskiego G. Skałona.

1919 - Wybuch strajku powszechnego w Zagłębiu Dąbrowskim; żądania ekonomiczne i polityczne - w tym uwolnienia 186 członków Rady Delegatów Robotniczych.

1920 - W więzieniu we Wronkach strażnicy dotliwie pobili więźniarki-komunistki, m.in. Marię Koszutską.

1944 - W obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie został zamordowany Ernst Thälmann, niemiecki polityk, działacz komunistyczny.

1971 - Australia i Nowa Zelandia wycofały swoje wojska z Wietnamu.

1979 - Kanclerz RFN Helmut Schmidt (SPD) złożył oficjalną wizytę w Polsce.

1980 - Rozpoczął się strajk w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie.


?
Lewica.pl na Facebooku